Firma Sky Link jest lokalnym dostawcą usług internetowych od 1997 r. Nasza dewiza to szybki i stały dostęp do Internetu o światłowodowej jakości przez 24 godziny na dobę, bez żadnych limitów .

Kontakt i Lokalizacja

RODO

KODEKS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO PRZEZ SKY LINK

działającą jako administrator danych osobowych

F.U.H. SKY LINK Marcin Gajoszek z siedzibą w Luborzycy 88, 32-091 Luborzyca, w świetle przepisów jest Administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym:

 

 1. kontaktu Konsultanta w celu przedstawienia oferty handlowej oraz potwierdzenia warunków zamówienia przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (przez czas od przekazania przez Państwa danych do daty zawarcia Umowy (nie dłużej niż 12 miesięcy),

 

 1. kontaktu w trakcie trwania Umowy, mającego na celu przedstawienie aktualnych możliwości poprawiających warunki ilościowe (np. wielkość pakietów), jakościowe (np. modyfikacje technologiczne) lub koszt świadczonych Państwu usług (przez czas trwania Umowy),

 

 1. przekazywania informacji związanych z jakością świadczonych usług, możliwości technicznych, o przerwach w świadczeniu usługi lub występujących awariach (przez czas trwania Umowy),

 

 1. przekazywania informacji o zmianach cennika i regulaminu usług, o zmianach postanowień umowy (wprowadzonych przez SKY LINK lub tych, których dokonali Państwo, np. podczas rozmowy telefonicznej) (przez czas trwania Umowy),

 

 1. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami; zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego,

 

Wspólną podstawą prawną dla punktów a-e jest art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”,

 

 1. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych przez czas wymagany przepisami prawa (podstawa prawna: obowiązek prawny wskazany w art. 6 ust. 1 c) RODO),

 

 1. archiwizacji zgłoszeń/korespondencji/formularzy w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych); przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa; podstawa prawna: obowiązek prawny wskazany w art. 6 ust. 1 c) RODO oraz art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „naszym prawnie uzasadnionym interesem”,

 

 1. ochrony Państwa interesów ekonomicznych (np. zapobiegania nadmiernemu zużyciu przez osoby nieuprawnione, ochrona przed naliczeniem kar umownych); przez czas trwania umowy; podstawa prawna art. 6 ust 4 RODO.

 

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej – w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnie takiej zgody, przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.

 

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 

 • przetwarzania danych transmisyjnych, o lokalizacji, danych z routerów i innych urządzeń

 

W związku z tym, że korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy Państwa dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia).

 

SKY LINK przetwarza dane transmisyjne niezbędne dla celów:

 

 1. naliczania opłat za usługi i opłat z tytułu rozliczeń między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, takie jak m.in. dane lokalizacyjne, dane o wykonywanych usługach telekomunikacyjnych,

 

 1. świadczenia usług, w tym usług o wartości wzbogaconej
 2. wykonywania analiz uzasadnionych prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a ponadto SKY LINK będzie przetwarzała, w tym przechowywała, dane transmisyjne, przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym z uwagi na wymagania dotyczące dokumentowania działalności gospodarczej, jak również na realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także w przewidzianym prawem okresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

 

 

 

 


Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystają Państwo:

 

 1. z połączeń głosowych i wiadomości tekstowych, w tym o liczbie połączeń i wiadomości wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe, w roamingu), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się Państwo komunikowali;

 

 1. z dostępu do internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Państwa aktywnościach na tych stronach, o rodzaju używanej technologii (np. 3G, 4G) czy urządzenia końcowego (np. o modelu telefonu lub modemu, używanym systemie operacyjnym), o udostępnianiu internetu za pomocą telefonu (tethering).

 

Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z sieci telekomunikacyjnej) przetwarzamy w celu:

 1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 2. marketingu bezpośredniego, co obejmuje również profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w których korzystali Państwo z naszych usług (o ile udzielą nam Państwo na to zgody);

 

 • świadczenia usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia (o ile udzielą nam Państwo na to zgody).

 

Dane o Państwa lokalizacji będziemy przetwarzać również, gdy wykonają Państwo połączenie z numerem alarmowym. Dane te przekażemy Prezesowi UKE, prowadzącemu system teleinformatyczny służący do gromadzenia i udostępniania danych centrom pomocy ratunkowej i służbom powołanym do niesienia pomocy.

 

Dane z routerów dotyczące działania naszego lub Państwa routera i jego funkcjonalności czy też tego, jakie treści Państwo na nim oglądali, możemy pozyskiwać, żeby sprawdzać techniczną jakość naszych usług i móc rozpatrywać reklamacje.

 

 • marketingu bezpośredniego usług lub produktów własnych SKY LINK (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); – w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnie takiej zgody, w zdefiniowanym zakresie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

 • marketingu bezpośredniego – usług/towarów innych podmiotów (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); – w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnie takiej zgody do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

 

We wszystkich podanych wyżej celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);

 

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) możemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).

 

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

 

Które dane należy nam podać? Jakie zgody wymagamy?

 

Większość danych, które zbieramy od Państwa to dane niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usług. Bez pozyskania tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług. Dane te w przypadku obecnych klientów posiadamy od czasu zawarcia z Państwem umowy i nie trzeba nam ich ponownie podawać.

 

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy/zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy). Przy zawieraniu umowy możemy poprosić Państwa o zgodę na weryfikację Państwa wiarygodności płatniczej w biurze informacji gospodarczej. Od wyniku takiej weryfikacji możemy uzależnić zawarcie umowy.

 

Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Przepisy nakazują jednak, aby przed skorzystaniem z usług telekomunikacyjnych dokonali Państwo rejestracji (czyli podali nam imię i nazwisko, numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Aby spełnić ten obowiązek, wykorzystamy dane z formularza rejestracji/umowy/zamówienia. Bez Państwa rejestracji nie moglibyśmy świadczyć usług telekomunikacyjnych objętych umową.

 

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, urządzeń (jak np. router) czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

 

Do zawarcia Umowy i świadczenia przez nas usług potrzebujemy aby wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach opisanych w punktach od 1 do 6 i wyrazili zgodę na brzmienie niniejszego Kodeksu.

 

Abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane w celu wskazanym w punkcie 7 i 8 mogą ale nie muszą Państwo wyrazić odrębną zgodę. Dodatkowe informacje o danych osobowych

 

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, mogą Państwo zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcjonalności lub usług nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?


 

 

 


Państwa dane przekazujemy:

 

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;

podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;

 

naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

 

podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;

 

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

 

 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu identyfikacji płatności, dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty lub innego trybu automatycznego pobrania opłaty za świadczone usługi i sprzedane towary;

 

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 

przy przenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezesowi UKE – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;

 

przy zawieraniu umowy: Związkowi Banków Polskich – w celu sprawdzenia czy Państwa dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;

 

naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

 

podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;

 

podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

 

w przypadku zgody na umieszczenie Państwa danych w spisie abonentów: innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym mającym siedzibę w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby umieścili dane w spisie abonentów i korzystali z nich w usłudze informacji o numerach telefonicznych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu lub zakończeniu sieci, z którego wykonują Państwo połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

 

Dane uzyskiwane przez SKY LINK z innych źródeł

 

Jeśli dokonują Państwo płatności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy dane poza EOG, znajduje się na stronie www.skylink.pl

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

 

W toku świadczenia usług możemy dokonywać automatycznego lub częściowo automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:

 

 1. Przy zawieraniu umowy możemy podejmować automatyczne lub częściowo automatyczne decyzje o zawarciu lub o warunkach zawarcia, przedłużenia lub rozszerzenia jej zakresu w oparciu o ocenę wiarygodności płatniczej. Jeśli z naszych informacji lub uzyskanych z innych źródeł (wskazanych w przedstawionych Państwu informacjach) wynika, że zalegali Państwo z opłatami wobec nas lub innych podmiotów, możemy np. zażądać wpłaty kaucji przed zawarciem umowy lub nie zawrzeć umowy. Przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę dotychczasową historię płatniczą, zadłużenie u innych podmiotów oraz rodzaj towaru lub usługi, które chcą Państwo nabyć;

 

 1. W ramach warunków umownych (np. w regulaminach) możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. wysłanych wiadomości, połączeń, transferu danych) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w danym regulaminie;

 

 1. W celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego (np. krótkich połączeń wykonywanych z dużą częstotliwością z tego samego numeru) za niezgodny z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy

 

 

 


taki ruch lub blokujemy numery wywołujące taki ruch. Mogą Państwo zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez nasz dział reklamacji.

 

Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o połączeniach telekomunikacyjnych w naszej sieci i sieciach operatorów z których usług korzystamy (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć;

 

 1. W przypadku gdy zalegają nam Państwo z zapłatą, możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub o uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych usług telekomunikacyjnych. Na tę decyzję będą miały wpływ m.in. wysokość i okres zadłużenia oraz dotychczasowa historia płatnicza.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

 

Mogą Państwo złożyć wniosek do Administratora (dotyczący danych osobowych) o:

 

 1. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 2. sprostowanie danych;
 3. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 4. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek pisemnie na adres siedziby SKY LINK lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.skylink.pl).

 

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Prawo sprzeciwu

 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

 

 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Spisy abonentów i informacja o numerach telefonicznych

 

Jeśli udzielą Państwo na to zgody, Państwa dane zostaną umieszczone w spisie abonentów, a informacja o przydzielonych Państwu numerach telefonów będzie udostępniana w ramach usługi informacji o numerach telefonicznych. Celem spisu abonentów i informacji o numerach telefonicznych jest umożliwienie sprawnego wyszukania numerów telefonów zarówno naszych abonentów, jak i abonentów innych operatorów telekomunikacyjnych, którzy w tym celu udostępnili nam ich dane.

 

Zgoda

 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 

Skarga

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Kontakt i informacje

 

Nasze dane kontaktowe: SKY LINK ul. Kantorowicka 105 31-763 Kraków NIP: 679-278-42-03

Adres e-mail, na który należy kierować sprawy związane z ochroną danych osobowych: iod@skylink.pl

Telefony kontaktowe     tel1.: 12345 74 63     tel2.: 608 387 725

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się również na stronie www.skylink.pl/rodo

Używane technologie

Firma używa wiodącej technologii najlepszych producentów istniejących na rynku branży IT, co zapewnia poziom świadczonych usług.

logo HP

logo Cisco

logo Mikrotik

logo Ubiquiti

logo Juniper

logo Dell
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast

Witryna używa plików cookies, pozostając na stronie akceptujesz politykę użycia cookies. Wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close